Klantenbescherming

In het kader van de ‘AssurMiFID‐gedragsregels’ [1] delen wij u onderstaande informatie mee:

Ons kantoor

 1. AllCover & Assurwest zijn beide gekend als merk binnen Group AllCover
 2. AllCover = Gistelsesteenweg 38, 8490 Varsenare & Assurwest = Diksmuidse heerweg 126 – 8200 Sint-Andries
 3. BE6034.579.047
 4. Onze contactgegevens: Merk AllCover 050/77.69.69 of info@allcover.biz Merk Assurwest 050 39 01 41 of info@assurwest.be
 5. Verzekeringsmakelaar onder het FSMA ingeschreven als 114682 A
 6. Het register van de verzekeringstussenpersonen wordt bijgehouden door de FSMA, te 1000 Brussel, Confresstraat 12-14 e is terug te vinden op www.fsma.be
 7. Voor al uw vragen en problemen kan u in eerste instantie terecht bij ons kantoor. Klachten kunnen ook ingediend worden bij de Ombudsdienst Verzekeringen te 1000 Brussel, de Meeûsquare 35, tel. 05/547.58.71 - fax. 02/547.59.75 - info@ombudsman.as en www.ombudsman.as
 8. BV AllCover
 9. BV
 10. Beukenstraat 10, 8830 Gits

Onze dienstverlening en aangeboden producten

1.1. Informatie over begrip verzekeringsbemiddeling

Ons kantoor biedt diensten van verzekeringsbemiddeling aan, dwz. de werkzaamheden die bestaan in het adviseren over verzekeringsovereenkomsten, het aanbieden, het voorstellen, het verrichten van voorbereidend werk tot het sluiten van verzekeringsovereenkomsten of het sluiten van verzekeringsovereenkomsten, dan wel in het assisteren bij het beheer en de uitvoering ervan.

1.2. Nummers van de takken en de titulatuur

1: Ongevallen; 2: Ziekte; 3: Voertuigcasco met uitzondering van rollend spoorwegmaterieel; 4: Casco rollend spoorwegmaterieel; 5: Luchtvaartuigcasco; 6: Casco zee- en binnenschepen; 7: Vervoerde goederen met inbegrip van koopwaren, bagage en alle andere goederen; 8: Brand en natuurevenementen; 9: Andere schade aan goederen; 10: BA motorrijtuigen; 11: BA luchtvaartuigen; 12: BA zee- en binnenschepen; 13: Algemene BA; 14: krediet; 15: Borgtocht; 16: Diverse geldelijke verliezen; 17: Rechtsbijstand; 18: Hulpverlening; 21: Levensverzekeringen niet verbonden met beleggingsfondsen, met uitzondering van bruidsschat- en geboorteverzekeringen; 22: Bruidsschat- en geboorteverzekeringen, niet verbonden met beleggingsfondsen; 23: Levens- bruidsschat- en geboorteverzekeringen in verband met beleggingsfondsen; 26: Kapitalisatieverrichtingen; 27: Beheer van collectieve pensioenfondsen.

1.3. Polisvoorwaarden (informatie onder andere uit de Sector Catalog)

Onze verloning

Overzicht vergoedingen

Vergoedingen betaald door, namens of aan een cliënt

Deze eerste categorie bevat de vergoedingen die worden betaald door een cliënt of aan een cliënt voor het verstrekken van een verzekeringsbemiddelingdienst.

-Ons kantoor werkt niet op fee-basis

De passende vergoeding

In deze tweede categorie van vergoedingen, ook wel proper fees genoemd, vallen de vergoedingen.

 • die door een dienstverlener worden betaald aan een derde;
 • die het verlenen van de gevraagde verzekeringsbemiddelingsdienst aan de cliënt mogelijk maken of er noodzakelijk voor zijn; en,
 • die niet strijdig zijn met de plicht van de diensteverlener om zich op loyale, billijke en professionele wijze in te zetten voor de belangen van zijn cliënten.

-Ons kantoor is na analyse tot het besluit gekomen geen vergoeding te betalen die onder de categorie van "passende" vergoedingen kunnen ondergebracht worden.

De inducements sensu stricto

Deze derde categorie omvat de vergoedingen en provisies evenals alle niet-geldelijke voordelen:

 • die een dienstverlener betaald aan een derde of ontvangt van een derde in verband met het verstrekken van een verzekeringsbemiddelingsdienst aan een cliënt; en,
 • die voldoen aan volgende drie voorwaarden:
  1. Vooraleer de betrokken verzekeringsbemiddelingsdienst wordt verstrekt, is de cliënt duidelijk op de hoogte gebracht van het bestaan, de aard en het bedrag van deze inducements sensu stricto;
  2. deze indecements sensu stricto verbeteren de kwaliteit van de dienstverleneing aan de cliënt; en,
  3. deze indecements sensu stricto doen geen afbreuk aan de verplichting van de dienstverlener om de belangen van deze cliënt te behartigen.

Deze vergoedingen kunnen eenmalig of regelmatig zijn en op verschillende manieren berekend worden.

Ons kantoor is na analyse tot het besluit gekomen vergoedingen te betalen of te ontvangen die onder de categorie van "indecements sensu stricto" kunnen ondergebracht worden.

Ons belangenconflictenbeleid

Voorafgaandelijk

Overeenkomstig de richtlijn Markets in Financial Instruments Directive (MiFID) hebben we doeltreffende organisatorische maatregelen genomen en administratieve procedures vastgelegd die erop gericht zijn alles wat redelijkerwijs mogelijk is in het werk te stellen om belangenconflicten te onderkennen, te bewaken en te beheersen. We hebben een beleid uitgewerkt om de belangen van de klant te beschermen. Hieronder vindt u een overzicht. Op uw verzoek verstrekken we u nadere informatie.

Wettelijke basis

Huidig belangenconflictenbeleid is gebaseerd op de hierna opgesomde Europese en Belgische wetgeving en reglementering en kadert in de zogenaamde AssurMiFID regelgeving.

 • Europese MiFiD-richtlijn (2004/39/EC);
 • Artikel 26, alinea 5 van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten;
 • Artikel 12sexies §3 van de wet van 27 maart 1995 betreffende de verzekering -en herverzekeringsbemiddeling en de distributie van verzekeringen;
 • Artikelen 16-23 KB van 21 februari 2014 inzake de krachtens de wet vastgestelde gedragsregels en regels over het beheer van belangenconflicten, wat de verzekeringssector betreft (KB N2);
 • Circulaire FSMA dd. 16/04/2014 betreffende de wijziging van de wet van 27 maart 1995 en uitbreiding van de MiFID-gedragsregels tot de verzekeringssector.

Ons kantoor is na analyse tot het besluit gekomen geen vergoeding te betalen die onder de categorie van "passende" vergoedingen kunnen ondergebracht worden.

Ons beleid inzake belangenconflict

We verbinden er ons toe zich op loyale, billijke en professionele wijze in te zetten voor de belangen van onze klanten.

In ons beleid hebben we de omstandigheden in kaart gebracht die een belangenconflict kunnen vormen of doen ontstaan.

Onder belangenconflict verstaan we conflicterende belangen tussen ons kantoor en een cliënt of tussen meerdere cliënten onderling, die zich kunnen voordoen in het kader van verzekeringsbemiddelingsdiensten en waarbij een of meerdere cliënten benadeeld kunnen worden.

Om belangenconflicten te bepalen stellen we ons de vraag of ons kantoor of één van zijn medewerkers in een situatie kan verkeren waarbij:

 • Winst kan gemaakt worden of verlies vermeden, ten koste van u als cliënt
 • Een belang in het resultaat zou kunnen bestaan anders dan dit van u als cliënt
 • Een belang van andere klanten primeert op dit van u als cliënt
 • Wij eenzelfde bedrijf uitoefenen als u als cliënt
 • Een ongebruikelijk financieel of ander voordeel wordt ontvangen van een derde voor een aan u geleverde verzekeringsbemiddelingsdienst

Voor inzage in de lijst van belangenconflicten kan u ons steeds contacteren.

De lijst van mogelijke belangenconflicten zal proactief beheerd worden. Dwz dat dit onderwerp op geregelde tijdstippen op de agenda van onze coördinatievergaderingen zal geplaatst worden.

Er zal actief worden nagedacht over eventueel nieuwe belangenconflicten die zich kunnen voordoen in functie van gewijzigde economische omstandigheden, nieuwe producten of diensten, reorganisatie van het bedrijf e.a.

We verwachten van onze medewerkers dat ze actief meehelpen in het identificeren van belangenconflicten, o.a. door het melden van (een vermoeden van) het bestaan van belangenconflicten.

1.4 Wat is de procedure

Belangenconflicten dienen in de eerste plaats vermeden te worden, waartoe de nodige organisatorische maatregels werden genomen en in geval ze zich toch zouden voordoen hebben we bepaald hoe deze in het belang van onze klanten te moeten beheren. Voor info inzake deze maatregelen kan u ons contacteren.

Bekendmaking van een belangenconflict.

Komt u – ondanks alles – toch in een situatie terecht waarin we u onvoldoende garantie kunnen bieden dat in uw beste belang wordt gehandeld, dan verschaffen we u informatie en details over de aard en de oorzaak van het conflict. Zo kunt u weloverwogen beslissing nemen.

[1] Wet van 30 juli 2013 tot versterking van de bescherming van de afnemers van financiële producten en diensten alsook van de bevoegdheden van de FSMA en diverse bepalingen alsook het KB van 21 februari 2014 over de regels voor de toepassing van de artikelen 27 tot 28bis van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten op de verzekeringssector en KB van 21 februari 2014 inzake de krachtens de wet vastgestelde gedragsregels en regels over het beheer van belangenconflicten, wat de verzekeringssector betreft.