Disclaimer

Informatieplicht

AllCover en Assurwest verbinden er zich toe de gedragsregels voor tussenpersonen te respecteren zoals deze zijn opgelegd door de onafhankelijke toezichthouder FSMA. Onze kantoren handelen conform de Wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen, de Wet van 27 maart 1995 betreffende de verzekerings– en herverzekeringsbemiddeling en de distributie van verzekeringen en de Wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten, de bijhorende uitvoeringsbesluiten, Circulaires en Reglementen.

In de dienstverlening streven we ernaar om te werken op basis van een onpartijdige analyse. Geen enkele verzekeringsmaatschappij participeert  in het kapitaal of in de stemrechten van AllCover BV. AllCover BV participeert evenmin in het kapitaal of in de stemrechten van de verschillende verzekeringsmaatschappijen.

Om u een verzekering te kunnen aanbevelen die beantwoordt aan uw vraag, maken onze kantoren een correcte analyse van enerzijds het te verzekeren risico en anderzijds van uw verlangens en behoeften wat betreft de af te sluiten verzekeringsovereenkomst.

Hierdoor is het telkenmale van belang dat u ons nauwkeurig alle gekende omstandigheden bevestigt en alle wensen mededeelt die voor u een invloed kunnen zijn in het uitwerken van een optimale verzekeringsoplossing voor u.

Als onafhankelijk makelaar proberen we een zo volledig mogelijke informatie te bezorgen. Dit ook via deze website, deze dient wel niet om een  vergelijking van de verschillende polisvoorwaarden van alle verzekeringsmaatschappijen te bezorgen. Deze website is louter van informatieve aard. Enkel en alleen de polissen zijn rechtsgeldig. Op geen enkele manier zal men uit de hier vermelde informatie enig bindend recht kunnen putten t.o.v. ons en/of verzekeraars.

Vragen en problemen

De tevredenheid van onze klanten is dé prioriteit voor ons kantoor. Conform de interne beleidsmaatregelen en procedures, heeft ons kantoor een regeling betreffende het beheer van klachten van klanten opgesteld. Deze regeling heeft tot doel de klachten betreffende een verzekeringscontract of een geleverde dienst in het kader van verzekeringsdistributie op een deskundige en eerlijke manier te onderzoeken. Elke gedetailleerde klacht mag per e-mail naar pieter-jan@allcover.biz verstuurd worden of per gewone brief bezorgd worden. Ons kantoor verbindt zich ertoe om deze te beantwoorden. Wij doen onze uiterste best om u zo goed mogelijk van dienst te zijn.

Telkens wanneer u het wenst of mocht u een klacht over onze dienstverlening hebben die wij niet in onderling overleg kunnen oplossen, kan u steeds met de Ombudsman van de Verzekeringen contact opnemen via volgende coördinaten: Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel, tel. +32(0)2 547 58 71 – fax. +32(0)2 547 59 75, e-mail: info@ombudsman.as. Deze dienst is bevoegd voor bemiddeling bij verzekeringsgeschillen ten behoeve van de consument. Het register van de verzekeringstussenpersonen wordt bijgehouden door de FSMA (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel) en is terug te vinden op www.FSMA.be.

AllCover en Assurwest (Ondernemingsnummer BE 0634.579.047)

Beste Lezer,

Door uw bezoek aan deze website verder te zetten, bevestigt u kennis genomen te hebben van de navolgende disclaimer, deze te begrijpen en de inhoud ervan te aanvaarden. Deze website bevat hoofdzakelijk informatie aangaande de door AllCover en Assurwest aangeboden diensten en producten en aldus ook, in ruime mate, reclame voor deze producten en diensten.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie kan u lezen in ons cookiebeleid.

AllCover en Assurwest stellen alles in het werk opdat de gegevens en informatie die verschijnen op deze website aangepast en actueel zijn. Deze data en informatie, die kunnen verzameld zijn bij derden, zullen geregeld bijgewerkt worden.

Niettemin kan AllCover BV de juistheid, de geldigheid, de bruikbaarheid en de volledigheid van deze informatie niet waarborgen; AllCover BV draagt geen aansprakelijkheid met betrekking tot deze gegevens en informatie.

AllCover BV kan niet aansprakelijk gesteld worden, noch wettelijk noch contractueel, voor de schade die gebeurlijk wordt opgelopen ingevolge het gebruik van de website en/of zijn inhoud, behoudens in geval van bedrog of zware fout.

Op deze website komen linken voor naar andere websites. Deze hebben enkel tot doel uw internetverkeer naar de betrokken websites te vergemakkelijken.

AllCover BV biedt geen enkele garantie nopens deze websites en hun inhoud, noch nopens de toegang tot deze websites of het welslagen van de link. Wij testen op  geregelde tijdstippen of de desbetreffende linken nog actueel zijn.

De website is beheerst door het Belgische recht.

Enkel de Belgische rechtsmachten zijn bevoegd om kennis te nemen van enig geschil m.b.t. de website en de eventuele gevolgen.

Deze website richt zich, wat de informatie over en het eventuele aanbod van de producten en diensten betreft, uitsluitend tot de in België gevestigde bezoekers.

Indien u deze website bezoekt vanuit een ander rechtsgebied, dan dient u vooraf na te gaan of deze disclaimer en/of de aangeboden informatie verenigbaar is met het recht dat op u van toepassing is en, mocht dit niet het geval zijn, van verder bezoek af te zien.

Deze disclaimer kan door AllCover BV worden gewijzigd. Lees geregeld deze tekst indien u up to date wenst te blijven.